.,.,

...... (_.--..............--._)
..(_.'..........`''-.-'`........'.
..../................/..............\_)
(_.... _,.-'""'-,-'""'-.,_.....
....\../.--'.................'--.\ ./_)
..,_\(..(_(_(........)_)_)..)/_,
..\..(_, .(o)..........(o).. ,_).'/
....`-'-` '-'.....c..... '-' ´-'-´
.....(o)\ .................. /(o)
'.........'-...._w_.….-'...
.......*.…..-.'.......'.-. ...*
.........…./._--. .--_.\.*
.........¨/ /'(...\/'...)\ \
.....…../ /...\......../..\ \.
....…...\ \...')......(.../ /
...........\ \'/........'\'/ /.
............\'/...........'\/
............./..............\.
........ ,_/'_,-,_ _,-,_\_,
..........'--' \.....Y..../ '--'.
................\......./
.................\...)...*
................/.../..'/
................../..

0 Response to ".,.,"